Friday, 11 November 2016

Brain Storming Workshop - User Friendly Helmet at Shenoy Innovation Studio.

Two days workshop of User Friendly Helmet held on 9th November and 10th November 2016 at Shenoy Innovation Studio.